8/30/2018 9:06:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Điều 1. Thành lập tiểu ban tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018 Trường Đại học Thủy lợi (có danh sách kèm theo). Điều 2. Các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban tổ chức Hội nghị. Điều 3. Trưởng các khoa; Trưởng các phòng: Khoa học Công nghệ, Tổ chức cán bộ, Tài vụ, các đơn vị liên quan và các ông/ bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.