4/17/2017 3:13:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

19/8/2018

 

 

Hạn cuối nộp bài

 

 

12/9/2018

 

 

Kết thúc phản biện lần 1

 

 

19/9/2018

 

 

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến của PB lần 1

 

 

26/9/2018

 

 

Kết thúc phản biện lần 2 (Trưởng tiểu ban sẽ quyết định)

 

 

27/9/2018 

 

 

Hoàn thành việc chuyển trạng thái (accept/ reject)

 

 

30/9/2018

 

 

Nộp bài hoàn chỉnh

 

 

16/11/2018

 

 

Hội nghị thường niên (cả ngày)