5. MỘT SỐ TIÊU CHÍ THẤMTRONG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP ĐẤT
Trang 15 |  PDF (Size KB)
Phạm Ngọc Quý

An toàn hồ đập nói chung và đập đất nói riêng luôn là vấn đề thời sự. Với đập đất, thấm có thể gây mất ổn định trượt, mất ổn định thấm, mất nước quá giới hạn... Trong thực tế quản lý đập đất có giá trị các yếu tố thấm quan trắc được, nhưng chưa có chuẩn định lượng nào để đánh giá. Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu xác lập định lượng một số tiêu chí thấm giới hạn an toàn đập đất vừa và nhỏ.