4. KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP RỜI RẠC VÀ PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC TRONG DỰ BÁO ĐỘ TƠI XỐP
Trang 12 |  PDF (Size KB)
Bùi Văn Hiệu

KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP RỜI RẠC

VÀ PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC TRONG DỰ BÁO ĐỘ TƠI XỐP

 

Bùi Văn Hiệu

Trường Đại học Thủy lợi, email: hieubv@tlu.edu.vn

 

1. GIỚI THIỆU

 

Độ  tơi  xốp,  phần  thể  tích  của  không  gian trống của vật liệu, là thông số quan trọng đối với  nhiều  lĩnh  vực.  Trong  lĩnh  vưc  máy  xây dựng, độ rỗng ảnh hưởng đển khả năng chất tải của  các  phương  tiện,  ảnh  hưởng  đến  lực  tác dụng lên bộ công tác của các thiết bị máy làm đất, máy gia cố nền móng [4]. Trong lĩnh vực thủy  lực,  dòng  cháy  qua  lỗ  rỗng,  độ  tơi  xốp ảnh hưởng tới lưu lượng dòng chảy qua các hạt và ma sát của dòng chảy với lớp hạt [2]. Trong lĩnh vực dầu khí, độ tơi xốp trong các lớp đất đá    nơi  chứa  dầu,  quyết  định  trữ  lượng  dầu của các mỏ [1]. Mặc dù quan trọng nhưng việc dự báo, xác định và mô phỏng độ tới xốp gặp nhiều  khó  khăn  do  hạn  chế  về  chi  phí  thí nghiệm và chi phí tính toán [1,2].

 

Bài báo này thể hiện nỗ lực của tác giả trong việc xây dựng một phương pháp mới, kết hợp của  phương  pháp  rời  rạc  (DEM)    phương pháp máy học có tên là mạng nơ - ron nhân tạo (ANN),  dùng  để phân  tích    dự  đoán  độ  tơi xốp  của  hạt.  Trong  đó,  DEM  dùng  để  mô phỏng  phân  bố  kích  thước  hạt,  độ  rỗng.  Kết quả quả mô phỏng được so sánh với kết quả thí nghiệm [3]. Dữ liệu phân bố hạt dựa trên mô phỏng DEM sẽ được sử dụng như là đầu vào của ANN để dự báo độ tơi xốp.

 

 

Xem thêm…