SÓNG TRÀN QUA ĐÊ ĐÁ ĐỔ MÁI NGHIÊNG SỬ DỤNG KHỐI PHỦ CẢI TIẾN RAKUNA-IV
|  PDF (Size KB)
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu trên mô hình vật lý máng sóng khả năng chiết giảm sóng tràn của khối phủ Rakuna-IV thông qua hệ số nhám γr. Kết quả từ 58 thí nghiệm sóng tràn cho loại khối phủ Rakuna IV so sánh với Tetrapod đã cho thấy hệ số chiết giảm sóng tràn của dạng khối phủ này không phải là một hằng số mà có xu thế phụ thuộc vào tính chất tương tác của sóng trên mái dốc.
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu trên mô hình vật lý máng sóng khả năng chiết giảm sóng tràn của khối phủ Rakuna-IV thông qua hệ số nhám γr. Kết quả từ 58 thí nghiệm sóng tràn cho loại khối phủ Rakuna IV so sánh với Tetrapod đã cho thấy hệ số chiết giảm sóng tràn của dạng khối phủ này không phải là một hằng số mà có xu thế phụ thuộc vào tính chất tương tác của sóng trên mái dốc.
File toàn văn