ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MỰC NƯỚC THIẾT KẾ THEO TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT KẾ ĐÊ BIỂN 2012
|  PDF (Size KB)
Tóm tắt: Bài báo so sánh và đánh giá độ chính xác của mực nước thiết kế theo Tiêu chuẩn Kỹ thuật Thiết kế Đê biển ban hành năm 2012. Việc đánh giá dựa trên số liệu mực nước thực đo tại 9 trạm dọc theo bờ biển từ Quảng Ninh đến Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy mực nước thiết kế xác định theo Tiêu chuẩn Kỹ thuật Thiết kế Đê biển sai khác khá nhiều so với số liệu thực đo và đường tần suất mực nước cực trị tổng hợp xây dựng dựa trên các số liệu này.
Tóm tắt: Bài báo so sánh và đánh giá độ chính xác của mực nước thiết kế theo Tiêu chuẩn Kỹ thuật Thiết kế Đê biển ban hành năm 2012. Việc đánh giá dựa trên số liệu mực nước thực đo tại 9 trạm dọc theo bờ biển từ Quảng Ninh đến Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy mực nước thiết kế xác định theo Tiêu chuẩn Kỹ thuật Thiết kế Đê biển sai khác khá nhiều so với số liệu thực đo và đường tần suất mực nước cực trị tổng hợp xây dựng dựa trên các số liệu này.
File toàn văn