NGHIÊN CỨU SƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN MÔ PHỎNG VẬN CHUYỂN BÙN CÁT TRÊN LƯU VỰC VỪA VÀ NHỎ
|  PDF (Size KB)
Bài báo giới thiệu về cơ sở lý thuyết mô phỏng quá trình vận chuyển bùn cát bị xói mòn trên lưu vực trên cơ sở xem xét quá trình xói mòn đất bề mặt lưu vực. Từ đó, có thể lựa chọn ngôn ngữ xây dựng phần mềm mô phỏng quá trình vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ, giúp cho việc đánh giá mức độ xói mòn và từ đó đề ra được giải pháp bảo vệ, chống xói mòn, nâng cao năng suất cây trồng.
Bài báo giới thiệu về cơ sở lý thuyết mô phỏng quá trình vận chuyển bùn cát bị xói mòn trên lưu vực trên cơ sở xem xét quá trình xói mòn đất bề mặt lưu vực. Từ đó, có thể lựa chọn ngôn ngữ xây dựng phần mềm mô phỏng quá trình vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ, giúp cho việc đánh giá mức độ xói mòn và từ đó đề ra được giải pháp bảo vệ, chống xói mòn, nâng cao năng suất cây trồng.
File toàn văn