3. CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH THƯ VIỆN SỐ DỰA TRÊN LOGIC VỊ TỪ
Trang 9 |  PDF (Size KB)
Lý Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hoàn

Theo tiếp cận của chúng tôi, thư viện số là một hệ thống thông tin hỗ trợ việc lưu trữ các tài nguyên số và cung cấp các dịch vụ phục vụ cho việc truy cập và thao tác với các tài nguyên đó. Phạm vi của các tài nguyên số bao gồm từ các đối tượng thông tin đơn giản (văn bản, hình ảnh, video, và những định dạng tương tự) cho đến các đối tượng kết hợp từ những định dạng khác nhau.

Các dịch vụ cơ bản của một thư viện số cho phép người sử dụng: (a) định danh một tài nguyên; (b) truy cập một tài nguyên; (c) mô tả một tài nguyên bằng một bộ từ vựng; (d) tạo một tài nguyên số phức hợp bằng việc sử dụng lại các tài nguyên sẵn có; và (e) khám phá các tài nguyên dựa vào siêu dữ liệu của chúng.

 Xem thêm...