7. ỨNG DỤNG GIS/GPS TRONG QUẢN LÝ MẤT RỪNG Ở VIỆT NAM
Trang 20 |  PDF (Size KB)
Phạm Trí Công

Rừng là nguồn tài nguyên quý giá, giữ chức năng sinh thái cực kỳ quan trọng và là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên ở  Việt Nam nạn phá rừng, mất rừng ngày càng nghiêm trọng. Hiểu rõ về hiện trạng rừng Việt Nam, tìm ra các biện pháp khắc phục những hậu quả do suy thoái tài nguyên rừng gây ra đang là một vấn đề cấp thiết hiện nay mà chúng ta cần quan tâm. Hệ thống quản lý mất rừng (LFM) được xây dựng giúp nâng cao năng lực quản lý rừng tại Việt Nam. LFM sử dụng GPS sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mất rừng với các ưu điểm sau: Thứ nhất là giúp xác định chính xác vị trí và diện tích các điểm mất rừng, hai là xác định nhanh chóng ranh giới các điểm mất rừng, ba là giúp xác định nhanh chóng và chính xác đường đi đến điểm mất rừng.

Việc công bố số liệu về hiện trạng rừng hàng năm cơ bản được thực hiện thông qua công tác thống kê dựa trên nền số liệu kiểm kê rừng từ những năm 1998-2000. Việc điều tra bổ sung từ thực địa theo những phương pháp tin cậy còn hạn chế. Vì vậy, những số liệu về rừng được công bố hàng năm chưa phản ánh kịp thời thực trạng và diễn biến về tài nguyên rừng.