10. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỰC GIAO CHO PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN TẢI KHUẾCH TÁN
Trang 29 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Hữu Thọ

Trong bài báo này tôi sẽ trình bày một phương pháp xấp xỉ thông qua kỹ thuật phân tích trực giao để giải bài toán điều khiển tối ưu đối với phương trình truyền tải khuếch tán.

Dựa vào phân tích trực giao để xét mối quan hệ giữa nghiệm và một xấp xỉ quy hoạch động đối với phương trình Hamilton-Jacobi.