9. ỨNG XỬ NHIỆT - CƠ HỌC CỦA GỐI CAO SU CÓ ĐỘ CẢN CAO KHI CHỊU TẢI TRỌNG HÌNH SIN
Trang 26 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Tiến Chương và Yoshiaki Okui
Gối cao su có độ cản cao (HDRBs) là thiết bị cách chấn đấy được sử dụng rộng rãi ở Nhật bản, đặc biệt sau trận động đất Kobe vào năm 1995 khi mà khả năng kháng chấn của các công trình sử dụng gối cao su được ghi nhận. Ứng xử cơ học của HDRBs được ghi nhận là phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ, đặc biệt ở nhiệt độ thấp (Cardone và đồng nghiệp, 2011; Imai và đồng nghiệp, 2010).