4. ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU SÂU CHÔN TƯỜNG TỚI ỔN ĐỊNH CỦA HỐ ĐÀO TRONG ĐẤT SÉT YẾU
Trang 11 |  PDF (Size KB)
Đỗ Tuấn Nghĩa

Ổn định của hố đào sâu là một trong những mối quan ngại chính khi tận dụng không gian ngầm ở khu vực đô thị. Các ảnh hưởng của rất nhiu yếu tố khác nhau lên ổn định hố đào đã được nghiên cứu bởi nhiu học giả sử dụng phương pháp PTHH với biện pháp giảm cường độ chống cắt. Nghiên cứu tham số của Goh (1990) đã chỉ ra rằng hệ số an toàn của hố đào trong đất sét sẽ được gia tăng cùng với chiu sâu chôn và độ cứng của tường chắn nhưng bị suy giảm khi b dày lớp sét bên dưới hố đào tăng.

Tuy nhiên, hệ thống chắn giữ thường được mô phỏng với ứng xử đàn hồi tuyến tính trong hầu hết các nghiên cứu trước đây. Điu này dẫn tới việc hệ thống chắn giữ không bị chảy dẻo trong phân tích ổn định. Do vậy, sự phân kì của nghiệm số vốn được coi như phá hoại của hố đào sẽ xảy ra chỉ do việc đẩy trồi rất lớn của đất ở đáy hố đào. Trong nghiên cứu này, toàn bộ hệ thống chắn giữ gồm thanh chống ngang, tường chắn, và trụ chống trung tâm với tính chất đàn dẻo sẽ được mô hình để khảo sát ảnh hưởng của chiu sâu chôn và bdày tường chắn lên ổn định của hố đào trong đất sét sử dụng phương pháp PTHH với biện pháp giảm cường độ chống cắt.

Xem thêm...