KHOA CÔNG TRÌNH 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Trang XV |  PDF (Size KB)
Khoa Công trình

Khoa Công trình - Trường Đại học Thủy lợi ngày nay là sự tiếp nối quá trình phát triển của hai khoa truyền thống: Thủy công Thủy điện và Thi công Thiết bị.

1.1. Khoa Thủy công Thủy điện

Khoa Thủy công Thủy điện được thành lập theo Quyết định số 704 TC/QĐ do Bộ trưởng Bộ Thủy lợi ký ngày 12 tháng 10 năm 1966. Các bộ môn trực thuộc Khoa gồm: Bộ môn Thủy công, Bộ môn Thủy điện, Bộ môn Sức bền Kết cấu, Bộ môn Cơ đất nền móng, Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật.

1.2. Khoa Thi công Thiết bị

Vào năm 1969 chuyên ngành Thi công từ khoa Thủy công Thủy điện được tách ra thành một khoa mới gọi tên là Khoa Thi công Thiết bị. Bộ môn trực thuộc Khoa gồm: Bộ môn Thi công, Bộ môn Vật liệu xây dựng, Bộ môn Cơ kỹ thuật, Bộ môn Điện kỹ thuật, Bộ môn Vật lý và Bộ môn Hóa học.

1.3. Khoa Công trình Thủy lợi

Theo yêu cầu phát triển của công tác đào tạo, ngày 12 tháng 2 năm 1985, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi đã ký quyết định số 3 QĐ/TC về việc điều chỉnh nội dung chuyên môn của một số khoa trong trường. Theo đó, chuyên ngành Thủy điện thuộc Khoa Thủy công Thủy điện đã được tách ra để thành lập Khoa Thủy điện và Thiết bị Thủy điện, sát nhập Khoa Thủy công Thủy điện và Khoa Thi công Thiết bị thành Khoa Công trình thủy lợi (tên gọi tắt trong trường là Khoa Công trình)

Xem thêm...