2. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DIMETHYL ETHER CHO ĐỘNG CƠ DIESEL BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG AVL BOOST
Trang 6 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Tường Vi 1, Phạm Văn Huy 2

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DIMETHYL ETHER CHO ĐỘNG CƠ

DIESEL BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG AVL BOOST

Nguyễn Tường Vi 1, Phạm Văn Huy 2

1 Khoa Cơkhí, Trường Đại học Thủy lợi, email: Nguyentuongvi1978@tlu.edu.vn

2 Khoa Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

1. TÓM TẮT

 

Bài báo này trình bày kết quả tính toán tính năng  kinh  tế,  kỹ  thuật    phát  thải  động  cơ diesel  D243  khi  sử  dụng  nhiên  liệu  Dimethyl Ether  (DME)  bằng  phần  mềm  AVL  BOOST.

 

Nhiên  liệu  DME  được    phỏng  phun  trực tiếp  vào  trong  xylanh  động    tương  tự  như diesel. Công suất động cơ, suất tiêu hao nhiên liệu và các thành phần phát thải ở  các  tốc độ khác nhau được tính toán trong các trường hợp thay  đổi  lượng  DME  để  đảm  bảo  công  suất động cơ không đổi so với khi sử dụng diesel.

 

Xem thêm…