5. KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM ĐỘ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG GIẢM LỰC CẢN SURFACTANT
Trang 15 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Anh Tuấn

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM ĐỘ NHỚT

CỦA CHẤT LỎNG GIẢM LỰC CẢN SURFACTANT

 

Nguyễn Anh Tuấn

Khoa Cơkhí, Trường Đại học Thủy lợi, email: tuan_na_mxd@tlu.edu.vn

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

 

Tổ  hợp  dung  dịch  surfactant  -  couterion được  nhiều  các  công  trình  nghiên  cứu  công nhận là chất giảm lực cản hữu hiệu trong các dòng  chảy  rối  [1].  Tuy  nhiên  các    chế  về hiện  tượng  giảm  lực  cản  của  tổ  hợp  dung dịch surfactant này vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Độ nhớt trượt của dung dịch là một yếu tố  liên  quan  đến  sự  giảm  lực  cản  này.  Việc xác  định  độ  nhớt  trượt  chất  lỏng  giảm  lực cản surfactant là cần thiết. Loại chất lỏng này là chất lỏng phi Niu-tơn, nên độ nhớt của nó thay đổi khi ứng suất trượt tác dụng lên dòng chất lỏng thay đổi. Ngoài ra độ nhớt tổ hợp dung  dịch  surfactant  cũng  thay  đổi  với  các hình dạng, cấu hình dòng khác nhau, nhiệt độ khác nhau...

 

Xem thêm…