9. SÓNG LAMB TRUYỀN TRONG CẤU TRÚC SANDWICH
Trang 27 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Thị Khánh Linh

SÓNG LAMB TRUYỀN TRONG CẤU TRÚC SANDWICH

 

Nguyễn Thị Khánh Linh

Bộmôn Cơhọc kỹthuật, Khoa Cơkhí, Trường Đại học Thủy lợi

Email: ntklinh@tlu.edu.vn

1. TÓM TẮT

 

Trong báo cáo này, tác giả nghiên cứu sự truyền  của  sóng  Lamb  trong  cấu  trúc sandwich trực hướng. Giả thiết vật liệu của 2 lớp  ngoài    lớp  lõi    đàn  hồi  trực  hướng nén  được.  Mục  đích  của  bài  báo    đưa  ra phương  trình  tán  sắc  của  sóng  Lamb.  Các phương trình ở dạng hoàn toàn tường minh, chúng  sẽ    công  cụ  hữu  hiệu  cho  các  nhà khoa học trong và ngoài nước sử dụng trong nghiên cứu.

 

Xem thêm…