4. ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC NGHIÊNG LÊN HỆ SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM CHỊU KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG
Trang 12 |  PDF (Size KB)
Trần Thị Thơm

 

ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC NGHIÊNG LÊN HỆ SỐ
ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM CHỊU KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG

 

 

Trần Thị Thơm
Viện Cơ học - VAST, email: ttthom@imech.vast.vn 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Trong thực tế các kết cấu dầm không chỉ được đặt ở trạng thái nằm ngang mà có thể được đặt nằm nghiêng một góc so với mặt phẳng ngang. Việc xem xét ảnh hưởng của góc nghiêng đến ứng xử động lực học của dầm, cụ thể trong nghiên cứu này là hệ số động lực học của dầm cần được quan tâm. Một kết cấu dầm nằm nghiêng một góc được làm từ vật liệu thuần nhất chịu tác động của một khối lượng di động với vận tốc không đổi được xét đến trong nghiên cứu. Dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất, công thức phần tử hữu hạn được xây dựng bằng cách sử dụng các hàm nội suy chính xác để nội suy cho các chuyển vị và góc quay nhằm tránh hiện tượng nghẽn trượt.