TIỀN SỐ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG TỚI HỆ THỐNG TIỀN TỆ
Trang xx |  PDF (Size KB)
Nguyễn Văn Minh

 

TIỀN SỐ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG TỚI HỆ THỐNG TIỀN TỆ

 PGS.TS Nguyễn Văn Minh

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thủy lợi

 

 TÓM TẮT

 

Những năm gần đây, ứng dụng của công nghệ số trong lĩnh vực tài chính (fintech) ngày càng lan rộng, nhiều tỏ chức và cá nhân trên thế giới và ở Việt Nam tham gia vào nghiên cứu, sáng tạo và triển khai các hệ thống tiền số.

 

Tiền là một đơn vị kinh tế có chức năng như một phương tiện trao đổi được thừa nhận chung cho các mục đích giao dịch trong nền kinh tế. Tiền có ba chức năng cơ bản: Phương tiện trao đổi, Thước đo giá trị và Phương tiện cất trữ giá trị. Người ta thường đề cập tới ba loại tiền truyền thống: Tiền hàng hóa; Tiền pháp định và Tiền ủy thác.

 

Tiền số (hay tiền điện tử) là khái niệm mang tính tập hợp và khá mơ hồ. Cách giải nghĩa tiền số cho đến nay chưa thống nhất, nhiều người cho rằng tiền số là bất kỳ loại tiền hoặc tài sản giống tiền nào được quản lý, lưu trữ hoặc trao đổi chủ yếu trên hệ thống máy tính kỹ thuật số, đặc biệt là qua Internet.

 

Tiền số có thể được phân loại thành Tiền số dựa trên tiền pháp định Tiền số không dựa trên tiền pháp định (tiền ảo).