4/27/2020 4:24:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

GS.TS Trịnh Minh Thụ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

 

PGS.TS Ngô Lê Long

Trưởng phòng KHCN

Ủy viên

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Doanh

Phó Trưởng phòng KHCN

Ủy viên